audi.png bmw.png ferrari.png hyundai.png infiniti.png jaguar.png kia.png landrover.png lexus.png maserati.png mercedes.png mini.png nissan.png porsche.png toyota.png volvo.png vw.png

Szolgáltatáscsomagok

A fizetendő havi bérleti díj a finanszírozásból és a szolgáltatásból tevődik össze. A gépjármű tartósbérlet nemcsak pénzügyi finanszírozás a bérlőnek, hanem további szolgáltatásokkal párosul, amik kényelmesebbé teszik a gépjármű használatot. A szolgáltatások a gépjárműhöz kapcsolódnak.


Szolgáltatási csomagjainkat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja igényeihez a legjobban igazodó megoldást.


A CE Rent Zrt. által bérbe adott autók (magyar rendszám) esetében a havi bérleti díj tartalmazza a cégautó adót is. Magyar rendszámmal a kisebb kategóriájú gépjárműveket javasoljuk finanszírozni, mert kedvezőbben alakulnak a havidíjak.

BASIC csomag Egyéni csomag ALL-IN csomag
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díját
 • Casco biztosítás díját
 • GPS alapú biztonsági rendszer beépítési és üzemeltetési díját
 • Biztosítótársaságoknál és egyéb hivatalos szerveknél történő ügyintézést
 • Mindennemű, a gépjárműhöz kapcsolódó német adó fizetését
 • 24 órás asszisztencia szolgáltatást.

Az Egyéni csomag megegyezik a BASIC csomag tartalmával, azonban a következő opciók választhatóak hozzá az ALL IN csomag szolgáltatásai közül, bármilyen variációban:

 • Kötelező szervizek költsége, kenőanyag-utántöltése és a lebonyolítás költsége, az előírt műszaki vizsgák költsége, valamint a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett meghibásodások javítási költsége
 • Idénynek megfelelő gumi felszerelése, a másik garnitúra évközi tárolása (1-1 garnitúra)
 • Magyarországi összes autópályájára érvényes éves autópálya matrica
 • Csereautó szolgáltatás
 • Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díját
 • Casco biztosítás díját
 • GPS alapú biztonsági rendszer beépítési és üzemeltetési díját
 • Biztosítótársaságoknál és egyéb hivatalos szerveknél történő ügyintézést
 • Mindennemű, a gépjárműhöz kapcsolódó német adó fizetését
 • 24 órás asszisztencia szolgáltatást
 • Kötelező szervizek költségét, kenőanyag-utántöltését és a lebonyolítás költségét, az előírt műszaki vizsgák költségét, valamint a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett meghibásodások javítási költségét
 • Idénynek megfelelő gumi felszerelését, a másik garnitúra évközi tárolását (1-1 garnitúra)
 • Magyarország összes autópályájára érvényes éves autópálya matricát
 • Meghibásodás esetén 8 órán belüli csereautó* biztosítását
 • Átvétel helyére és leadás helyéről történő szállítás költségeit.

*Minden esetben prémium kategóriájú autó. Nap- és kilométer-korlátozás nélkül; a szükséges javítások, meghibásodások, balesetből adódó üzemképtelenség esetén, kerékcsere idejére.

Prémium autóbérlet
Prémium autóbérlet A CE Rent Zrt., mint a Lig­num 68 GmbH ma­gyar­or­szá­gi szol­gál­ta­tó­ja ru­gal­mas, sze­mély­re sza­bott me­gol­dást nyújt a pré­mi­um­a­u­tó-fi­nan­szí­ro­zás te­rü­le­tén az E­u­ró­pa­i U­ni­ó­ban.
Konfiguráció Vá­lassza ki i­gé­nye­i­nek tel­jes mér­ték­ben meg­fe­le­lő új vagy a­lig hasz­nált pré­mi­um a­u­tó­ját, ma­gyar vagy né­met rend­szám­mal! Sze­mély­re sza­bott a­ján­la­ta­in­kért kat­tint­son ide.
Ügyfélszolgálat Kér­dé­se van? Ke­res­se fel köz­vet­le­nül kol­lé­gá­in­kat, a­kik­től rész­le­tes, pon­tos vá­la­szo­kat kap­hat a tel­jes ügy­me­net­ről, pén­zügy­i konst­ruk­ci­ók­ról, gép­jár­mű­vek­ről, szí­ve­sen ál­lunk ren­del­ke­zé­sé­re!
Pozíció: Szolgáltatásaink > Szolgáltatáscsomagok